ติดต่อเรา

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลขที่ 234 หมู่ 11 ตำบลเมืองอำเภอเมือง จังหวัดเลย

โทรศัพท์ 042-835224-8
โทรสาร 042-811143
อีเมล์ contact@lru.ac.th