งานธุรการและสารบรรณ​

นางชยุตรา ชัยสิทธิ์
หัวหน้างานการธุรการและสารบรรณ

นางวารุณี บัวระภา

นางสาวอาภาภรณ์  แก่นศรียา

นายยุทธนันท์ พาเสาะ

งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่  234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.   042-835224 ต่อ  41116, 41121 โทรสาร     042-811143 E-mail    contact@lru.ac.th Facebook  https://www.facebook.com/lruAdministration/