งานบริหารงานบุคคล

นางภัสส์ศา ศรีลานนท์
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางสาวนันทิตา สุภาษี

นางธณิกานต์ โสกันทัต

ว่าที่ ร.ต.หญิงจินตหรา บับภาสังข์

นางกนกนภัส จิตพิไล

นางสาวกชพรรณ สุคันธมาลา

 
งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่  234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.   042-835224 ต่อ 41115 โทรสาร     042-811143 E-mail    contact@lru.ac.th Facebook  www.facebook.com/lru.Human.Resources.Management/