งานการเงิน

นางเสาวนีย์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ หัวหน้างานการเงิน
นางปราณี อาจแก้ว นางพนิดา ศรีสุวรรณ
นางสาวฐิติพร มอญลี นางสาวกาญจนา นิกรสุข
นางประไพพร แก้วสิมมา นางสาวจุฬา ลากุล
นางจรรยมณฑน์ มงคลชัยนันท์ นางรัศมี พลดาหาญ
นางจีระพันธ์ ทองผา
งานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่  234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.   042-835224 ต่อ 41124, 41125, 41163 โทรสาร     042-811143 E-mail      finance_lru@hotmail.com Facebook  https://www.facebook.com/lru.finance/