งานนิติการ

นายกีรติ สวยงาม หัวหน้างานนิติการ
นายนริศร  ดวงพรม นางสาวปนิดา สูงแข็ง
งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่  234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.   042-835224 ต่อ 41122 โทรสาร     042-811143 E-mail    contact@lru.ac.th Facebook  –