งานประชาสัมพันธ์

นายกนก  นามคันที หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ นายอนุชา ผิวเหลือง
งานประฃาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่  234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.   042-835224 ต่อ 41144, 0 โทรสาร     042-811143 E-mail    contact@lru.ac.th Facebook –