งานยานพาหนะ

นายนภาพล พรมจักร์ หัวหน้างานยานพาหนะ
นายชัยยนต์ จันทร์สว่าง นายอดุลย์ นามวงศ์
นายพรณรงค์ วรชินา นายเตียงทอง ศรีบุรินทร์
นายขวัญชัย ตอพรม นายเทอดศักดิ์ ฉันทะพจน์
นายครรชิต บุญไชยะ นายวัฒนา สารีสิงห์
งานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่  234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.   042-835224 ต่อ 48133 โทรสาร     042-811143 E-mail    contact@lru.ac.th Facebook  –