งานอาคารสถานที่

นายพงษ์พิพัฒน์ ไกรศรีวรรธนะ หัวหน้างานอาคาร
นายณัฐดนัย มูลศิริ นายปรัชญา แปลงกันทา
นายวรยศ วิฑูธีรศานต์ นายสมส่วน ชุมพล
นายชนะพล คำทะเนตร นายเทอดศักดิ์ โสธรรมมงคล
นายจัตุพร ดีสุทธิ นายวชิรพงษ์ วรพล
นางนงค์ลักษณ์ แก่นศรียา นางจิรายุ แสงขาว
นายทนงศักดิ์ สุวรรณชัย นายธนกฤต ปราบมีชัย
นายทิพากร วรรณะ นายเสริฐสันต์ จันทะวัน
นายประดิษฐ์ มนตรี นายมั่น จันทาศรี
นายสุวรรณ แสงขาว นายชำนาญ สุวรรณไกรษร
นายยุทธพงษ์ คำภูอ่อน นายปฏิพล อธิสุมงคล
นายเฉลิม ศรพรหมทอง นายคำพันธ์ โสโพ
นางสาวสำเริง อาศนะ นางวิรัตน์จิตร กุณวงศ์
งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่  234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.   042-835224 ต่อ 48129 โทรสาร     042-811143 E-mail      contact@lru.ac.th Facebook  –