งานรักษาความปลอดภัย

นายอติชาต พวงกันยา หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
นายจำลองรัตน์ ดาวงษา นายอัมพร ชุมพล
นายถาวร ชุมพล นายกฤษเพชร สิทธิมงคล
นายธีระวัฒน์ โปรณะ นายสุเมธ แก้วบุดดี
นายพัฒนชัย ยศสุภาพ นายยม ทองปั้น
นายอำพล กองมณี นายพิเชษฐ คำหนูทัย
งานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่อยู่  234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.   042-835224 ต่อ 48132 โทรสาร     042-811143 E-mail    contact@lru.ac.th Facebook   –